Rene
Eestis on senini tehtud vaid üks uuring e-sigarettidest, kuid seda uuringut ei saa samuti võtta
alusena mitte ainsakski väiteks. Ei saa öelda, kui ohtlikud nad on ja ei saa väita, et noored
hakkavad suitsetama just e-sigareti proovimise tõttu. Selgitame, miks.
Tegemist oli raku-uuringuga. Uuringu läbiviimisel kasutati rakke, mis valati üle kõrge
nikotiinisisaldusega e-vedelikuga. Kuna esmalt muutusi ei tuvastatud, valati vedelikku järjest
juurde. Spetsialistid, kes seda katset hindasid, ütlesid, et rakkudele valatavat doosi ületati kuni
16 kordselt. Hiljem kontrolliti numbreid veelkord, ning saadi tulemuseks, et doosi ületati 25
kordselt! Seda selleks, et vedelik hakkaks rakkudele mõju avaldama.
Uuringu põhjal väideti, et e-vedelik tekitab rakkudes “sarnaseid toimeid”
tubakasigaretiga. Mis veel hullem - väidetakse, et nikotiin on kantserogeen, mida ta kindlasti ei
ole. E-sigaret olevat ka hüppelauaks suitsetamisele ja ka kanepi kasutamisele! Selle uuringu
põhjal on võtnud hoiaku Tervise Arengu Instituut, kes on sügavalt eksitava info jaganud välja
Tubakainfo.ee lehel.

Selle, aga ka muu eksitava info põhjal mõjutati/eksitati poliitikuid, kes neile teadaoleva, kuid
tegelikkusele mittevastavale informatsioonile suurel määral tuginedes, võtsid vastu
Tubakaseaduse muutmise seaduse, arvestamata ja ära kuulamata vastaspoole selgitusi ja
arvamusi ehk siis tegutsesid nii, nagu TAI oli neile parteikontoritesse „palli ette mänginud“.
Juhin siinkohal tähelepanu sellele, et mitmed riigid maailmas, eesotsas Inglismaa ja
Ühendkuningriikidega on läbi viinud sadu uuringuid ja teevad seda igapäevaselt edasi. Nende
uuringute põhjal on jõutud selgelt arusaamale, et e-sigaret on vähemalt 95% ohutum, kui
tubakasigaret. Kõige selle taga seisavad kindlalt Kuninglik Arstide Kolleegium, Vähiuuringute
Keskus, Inglismaa Tervisekaitse ja paljud teised. Lisaks kasutab UK inimeste informeerimiseks
kampaaniaid, nagu VApril http://www.vapril.org/ , kus kutsutakse inimesi üles veipimise abiga
suitsetamisest loobuma!

Eestis aga seevastu toetutakse vaid ühele uuringule, mõne spetsialisti arvamusele ning selle
tulemusena on e-sigaret demoniseeritud ning Eesti suitsetajatele edastatakse valet ja eksitavat
infot igapäevaselt! Eesti suitsetajale püütakse kõigiti jätta mulje, et e-sigaret on sama ohtlik, või
isegi ohtlikum, kui tavatubakas. Infot varjatakse, moonutatakse või isegi valetatakse
suitsetajatele. Selle tulemusena ei saa suitsetaja võtta vastu adekvaatseid otsuseid, mis aitaks
tal leida endale oluliselt ohutum alternatiiv, või muu abinõu tubakast loobumiseks.
Eesti on üks vähestest riikidest maailmas, kus e-sigaret on nii karmilt reguleeritud ja tulevikus
lausa keelatud. Selles suunas arenguruumi muidugi veel on, kui võta näiteks Tai Kuningriik.
Tais võid saada vanglakaristuse, kui jääd vahele e-sigaretti tarbides, rääkimata selle
müümisest. Selliseid riike on mõned veel. 
Nendes riikides, kus e-sigaretti koheldakse sarnaselt Eestiga, on kohalik tubakatööstus riiklik
ning sellest tulenevalt on seal omad huvid ja eesmärgid. Miks on Eesti võtnud nii agressiivse
hoiaku e-sigareti vastu? Eesti riik ju enam tubakatööstust ei oma? Selliste regulatsioonide ja
keeldudega kaotavad paljud suitsetajad oma elu..
Tahestahtmata tekib küsimus, kes vastutab infosulu ja valeinformatsiooni levitamise eest?


Seletame lahti mõned müüdid e-sigareti kohta.
Allikas: Inglismaa Tervisekaitse organisatsiooni ( Public Health England - edaspidi PHE) blogi.
E-sigaretid on meedias ja rahva seas pidevalt vastakas olukorras. Kord räägitakse neist
positiivset, kord negatiivset. Pole üllatav, et suur osa sellest infost ei vasta tõele. Antud blogi
vaatab üle levinumad müüdid ja püüab pakkuda nende asemele fakte.

Meie viimane ulatuslik sõltumatu e-sigarettide ülevaade, mille autoriteks on juhtivad
akadeemikud tubaka regulatsiooni vallas, vaatas üle viimased uuringud maailmas.
Olenemata segadusest ja arusaamatustest meedias, on e-sigarettide uuringute tulemuste osas
kasvav ühtne arusaam. Jõutakse järeldusele, et olenemata väikesest riskist, on e-sigaret
oluliselt ohutumad tubakasigaretist.
See ülevaade toetub mitmele olulisele organisatsioonile, mille seas on Ühendkuningriikide
Vähiuuringute Keskus, Tubakas ja Tervis, UK Kuninglik Arstide Kolleegium, Inglismaa
Teaduste Akadeemia ja hiljuti liitus ka USA suur teaduslik organisatsioon Rahvuslik Teaduse,Tehnika ja Meditsiini Akadeemia.

Müüt number 1 - E-sigaretid põhjustavad “popkorni kopsu”
 
Üks levinumaid murekohti on see, et e-sigaretid võivad põhjustada nn “popkorni kopsu”. See
mure tekkis sellest, et osad vedelikud sisaldasid keemilist diatsetüüli, et anda neile kerget
kreemist või maitset. Enam selliseid vedelikke turul ei ole. Kui diatsetüüli suures koguses sisse
hingata, võib see põhjustada kopsuhaigust bronchiolitis obliterans. Seda haigust tuvastati
mitmetel inimestel, kes töötasid popkorni tehases.
Samas diatsetüül on e-vedelikes keelatud. Varem leiti seda mõnes vedelikus, kuid selle kogus
oli sadu kordi väiksem, kui tubakasigaretis. Isegi suurtes kogustes, nagu suitsetamisel, ei
põhjusta diatsetüül selle haruldase haiguse teket.

Müüt number 2 - E-sigaretid pole reguleeritud ja me ei tea, mida need sisaldavad
 
Ühendkuningriigis on e-sigarettidel ühed kõige rangemad regulatsioonid maailmas (Eesti on
nüüd mitmekordselt sellest ees ja mitte heas mõttes). 2016 aastal koostatud tubaka ja nendega
seonduvate toodete regulatsioonis pandi paika toodete kvaliteedi- ja ohutusstandardid. Samuti
reguleeriti pakendamine ja info, mida peavad pakendid sisaldama, et tarbijal oleks lihtsam
õigeid ja meelepäraseid valikuid teha.
Kõik e-sigareti tooted, mis tulevad turule, peavad olema registreeritud Terviseametis.
Registreering sisaldab e-sigarettide tehnilist infot ja vedelike koostist. Sama toimus juba ka
Eestis alates 20 mai 2017.
 
Müüt number 3 - e-sigaretid on kahjulikud, sest vedelikud sisaldavad nikotiini
Kümnest inimesest neli arvab, et nikotiin on see, mis põhjustab samamoodi vähki, nagu tubaka
suitsetamine. Samas tõendid näitavad, et nikotiin kannab endas minimaalset riski inimeste
tervisele. Kuigi nikotiin on põhjus, miks inimesed satuvad suitsetamisest sõltuvusse, on hoopis
tuhanded keemilised ühendid need, mis tekitavad just tubaka põlemiseprotsessil kahju.
E-vedelikud ei sisalda tõrva ega vingugaasi - kaht kõige kahjulikumat ühendit tubakasigaretis.
E-sigaretid sisaldavad ka mõnda kemikaali, mis on leitav tubakasigaretis, kuid kogused on
oluliselt väiksemad.
 
Müüt number 4 - Passiivne veipimine on kahjulik kõrvalseisjatele
 
Tõendusmaterjalist on selgelt nähtav, et passiivne suitsetamine on kahjulik. Seepärast on UK-s
siseruumides suitsetamine keelatud. Need seadused ei kehti aga e-sigarettidele ja ruumi
haldajal või omanikul on endal õigus otsustada, kas tema ruumides võib veipida, või mitte.
E-vedelikud koosnevad nikotiinist, propüleenglükoolist, taimsest glütseriinist ning maitse- ja
lõhnaainetest. Erinevalt sigarettidest ei teki lisaks suitsu. On vaid vedeliku aur, mis on tekkinud
vedeliku kuumutamisel ja mille inimene välja hingab.
Inglise Tervisekaitse Organisatsioon jõudis viimaste uuringute ülevaatamisel järeldusele, et
kõrvalseisjale pole veipimine ohtlik ega ei kujuta kõrvalseisja tervisele riski. Inimesi, kellel on
astma või mõni teine hingamisteede haigus ja on välistele ärritajatele tundlikud, võivad tunda
ärritust. Seepärast soovitab PHE seda arvesse võtta ruumide omanikel ning reguleerida
veipimist vastavalt oma äranägemisele.

Müüt number 5 - E-sigaretid juhivad noori inimesi suitsetama

Meie raport ei kinnita mitte kuidagi muret, et e-sigaretid oleks noortele teeks suitsetamisele. UK
küsitlused näitavad, et noored küll proovivad e-sigarette, kuid regulaarseid kasutajaid on vähe ja
needki hõlmavad neid peaaegu eranditult tavasuitsetajaid. Samal ajal langeb UK-s suitsetajate
arv endiselt. PHE jälgib ka edaspidi e-sigareti kasutamist, nagu ka tavasuitsetamist.

Müüt number 6 - E-sigaretid on tubakatööstuse “Trooja hobused”, et saada inimesi
suitsetama

Puuduvad tõendid, mis väidaksid, et e-sigaretid juhiks inimesi suitsetamise juurde - UK-s on pilt
hoopis vastupidine. E-sigareti kasutajate hulk, kes on endised suitsetajad, on aastate jooksul
ainult suurenenud.
Üle poole 2,9 miljonist e-sigareti kasutajast UK-s on selle abil suitsetamisest loobunud. Lisaks
on 770 tuhat inimest loobunud nii suitsetamisest, kui e-sigaretist. Samal ajal on eduka
suitsetamisest loobumise protsent järjest paranenud ja see on rekordiliselt madal 15,5%
Inglismaal.
Meie kasutuses olevate ja läbi töötatud uuringute põhjal julgeme väita, et e-sigaretid aitavad
vähemalt 20 tuhandel inimesel aastas suitsetamisest loobuda.
Kokkuvõttes pole e-sigaretid ja tubakatooted identsed tooted ja neid ei tohiks ühtmoodi
käsitleda. On oluline, et seitse miljonit Inglismaa suitsetajat eristaksid neid ja saaks tõest infot,
mis aitab neil enda tervisele paremaid otsuseid vastu võtta. E-sigaretid pole täielikult riskivabad,
kuid nad kannavad endas murdosa riski võrreldes tubakasigaretiga ja aitavad tuhandetel
suitsetajatel loobuda suitsetamisest.

Rene Suburg