innco 1

NIKOTIINI TARBIJATE ÜHINGUTE RAHVUSVAHELINE VÕRGUSTIK (INNCO)

Arvamus kavandatava  Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ja tubakaseaduse muutmise seaduse (380 SE) menetluse juurde Riigikogus.


Nikotiini Tarbijate Ühingute Rahvusvaheline Võrgustik (The International Network of Nicotine Consumer Organisations, INNCO) liidab üle maailma 20 eri riigi tarbijaorganisatsiooni, mis edendavad nende huve, kes soovivad asendada tubaka suitsetamise ohutumate, alternatiivsete nikotiinitoodetega. Need mittepõlevad (või suitsuvabad) nikotiini tarbimise vormid hõlmavad elektroonilisi sigarette, snusi ja potentsiaalselt ka teisi kuumutavaid, kuid mittepõlevaid tooteid.


INNCO on täiesti sõltumatu tubaka tootjatest ja edasimüüjatest. INNCO ei võta vastu rahastust mis tahes ärihuvide esindajatelt, sealhulgas suitsuvabade nikotiinitoodete tootjatelt ja müüjatelt ega tubakafirmadelt. INNCO´l ei ole konkureerivaid huve, eelkõige puuduvad vastuolud (WHO) Tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsiooni artikliga 5.3.

INNCO´ga on hetkel seotud 25 rahvuslikku organisatsiooni, millest 16 esindavad Euroopa Liidu kodanikke ja residente. Nende liikmeteks on suures osas endised suitsetajad, kelle elu ja tervis on märgatavalt paranenud tänu tavasigarettide asendamisele suitsuvabade toodetega nagu e-sigaretid ja snus.

INNCO eesmärgiks on ohutuma nikotiinitarbimise kohta ausa ja kallutamata informatsiooni levitamine ning ohutumate nikotiinitoodete tõhusa ja proportsionaalse regulatsiooni edendamine.  INNCO töö hõlmab suhtlemist riiklike ja rahvusvaheliste tervishoiu-,  regulatiivsete- ja rahvatervisega seotud organisatsioonidega, keda puudutab nikotiini tarbimine, et tagada tarbijate tunnustamist peamise sidusrühmana selliste organisatsioonide poolt.

Eelkõige on INNCO veendumusel, et e-sigarette ei peaks käsitlema tubakatoodetena ja seega ei tohiks neile kehtestada ka aktsiisimaksu. Me ei näe ühtki tõendit, mis õigustaks e-sigarettide liigitamist praeguse ELi Tubakaaktsiisi direktiivi subjektiks. Meile ei tundu, et sellise lähenemise rakendamine võiks Eestile kasulik olla.

E-vedelikes kasutatakse tubakataimest saadud nikotiini (nagu ka tubakaasendustoodetes, näiteks nätsudes ja plaastrites). See, et tubakataimes on juhtumisi märgatavalt rohkem nikotiini kemikaali kui näiteks baklažaanides ja tomatites (mõlemad sisaldavad nikotiini), näitab vaid seda, kust on seda optimaalsem ekstraheerida.

E-sigarettides ei toimu põlemist ja kasutajad hingavad suitsu asemel sisse auru. Kuna suitsu ei teki, genereerivad need tooted oluliselt väiksemal tasemel kahjulikke ja potentsiaalselt kahjulikke kemikaale kui suitsetatavad tubakatooted, nagu näiteks sigaretid. Uus tehnoloogia annab enneolematu võimaluse rahvatervise parandamiseks, pakkudes vähem ohtlikke alternatiive täiskasvanud suitsetajatele, kes ei suuda või ei taha suitsetamisest loobuda.

Regulatiiv- ja eelarvepoliitika mängib otsustavat rolli tagamaks, et selline võimalus realiseeruks ja vähem ohtlikud alternatiivid jääksid suitsetajatele kättesaadavaks ja kasutatavaks.  Nagu mõned tubakatarbimise vähendamise alal tegutsevad juhtivad teadlased sedastasid hiljuti ajakirjas „New England Journal of Medicine“ ilmunud artiklis: “Poliitikakujundajad peaksid kaaluma nikotiinitoodete erineva maksustamise lähenemisviisi, et maksimaalselt suurendada tubakatarbijate stiimuleid asendamaks kahjulikuimad tooted kahjutuimatega.”

Tubakaga seotud haigusi ja kaasnevat kulu riigile ja ühiskonna tervisele on kõikjal maailmas kasutatud argumendina, et kehtestada sigarettidele üha kõrgemat aktsiisimäära. 2017. aasta jaanuaris avaldas Maailma Tervishoiuorganisatsioon WHO 650-leheküljelise raporti, mis keskendus peamiselt tubakatoodete maksude ja hindade tõstmise tähtsusele, et vähendada tubakatarbimist ja leevendada selle tagajärgi.  Põhimõtteliselt on tubakatoodetele kehtestatud aktsiisimaksu kõrge määr põhjendatud tõenditega, mis näitavad, et maksude tõstmine vähendab suitsetamise määra.

Enamik meie liikmetest on endised suitsetajad, kes on kas täielikult asendanud suitsetamise e-sigarettidega või oluliselt vähendanud sigarettide suitsetamist. Kõik nad räägivad mitte ainult paranenud tervisest ja enesetundest, vaid ka kergendusest, et veipimine on vähendanud nende rahalisi kulutusi võrreldes kallite sigarettidega.  Tarbijad on juba praegu hinnatundlikud ja meie hinnangul saab ükskõik millisel maksudest tingitud hinnatõusul olema märkmisväärselt negatiivne mõju tõenäosusele, et suitsetajad kaaluksid sigarettide asendamist e-sigarettidega. See võib tuua kõhklevad e-sigareti kasutajad suitsetamise juurde tagasi ja mõjutab kahtlemata väljakujunenud tarbijate poolt ostetava e-vedeliku üldkogust.

INNCO tunnistab, et Eesti on olnud väga edukas tõhusa tubakatoodete tarbimise piiramise poliitika kehtestamisel, vähendades suitsetamise määra aastast-aastasse. Oleme mures, et e-sigarettide tarbimise määr noorte hulgas on kasvanud. Siiski on oluline märkida, et valdav enamus neist noortest tunnistas, et on ka sigarette suitsetanud. TAI uuring 11-15aastaste laste suitsetamise kohta 2013/2014 näitas, et suur osa lastest (eriti 15aastasest) oli proovinud sigarette.

Kuigi 33% paistab kõrge näitajana, leiti e-sigarettide „kordki proovinud“ rühma analüüsil, et ainult 10,6% neist ei olnud kunagi suitsetanud sigaretti.  On äärmiselt oluline märkida, et need protsendimäärad tähistavad „kordki proovimist“ - seega üks mahv sõbra käest teel koolist koju läheb selle statistika alla. E-sigareti proovimise kasv on otseselt võrdeline selle populaarsuse ja kättesaadavuse kasvuga.

Seejuures on äärmiselt oluline tunnistada, et tänaseks ei ole usaldusväärseid tõendeid, et e-sigareti proovimine viib enesestmõistetavalt tubaka suitsetamiseni. Kõik hiljutised ELis läbi viidud uuringud kinnitavad, et nn „värava“ efekt ei ole realiseerunud.  Tähtis on see, kas e-sigaretid kujutavad endast tõsist ohtu tervisele võrreldes tavatubaka teadaolevalt surmava ja kahjuliku mõjuga. Mõned noored inimesed võtavad riske, nii on see olnud juba ammusest ajast, ning need, kes on võtnud eksperimenteerida e-sigarettidega, kuuluvad kahtlemata samasse rühma nagu need, keda tõmbab tubaka suitsetamine. Tõhus heidutus seisneb tõhusas regulatsioonis, väljapaneku ja reklaami piiramises, hariduses ja kättesaadavuses - mitte maksustamises.

KU61: Suitsetamine Eestis 2013 - 2014 soo ja vanuse lõikes

  Kõik vanused

11

13

15

Kaalutud

2013/2014

Pole kunagi suitsetanud

Poisid ja tüdrukud

..

..

..

..

Poisid

..

..

..

..

Tüdrukud

..

..

..

..

On suitsetanud vähemalt korra

Poisid ja tüdrukud

..

..

..

..

Poisid

..

..

..

..

Tüdrukud

..

..

..

..

Kaalumata

2013/2014

Pole kunagi suitsetanud

Poisid ja tüdrukud

67,0

90,5

66,1

42,3

Poisid

63,7

87,0

63,0

39,2

Tüdrukud

70,3

93,7

69,2

45,2

On suitsetanud

vähemalt korra

Poisid ja tüdrukud

33,0

9,5

33,9

57,7

Poisid

36,3

13,0

37,0

60,8

Tüdrukud

29,7

6,3

30,8

54,8INNCO toetab täielikult e-sigarettide proportsionaalset reguleerimist, pidades eriti silmas nende kättesaadavust noortele, kes ideaalmaailmas võiksid olla täiesti kaitstud potentsiaalselt sõltuvust tekitavatest ainest, olgu see alkohol, sigaretid, vesipiip või e-sigarettide veipimine.

Samas sõltub tõhus tubakakahjude vähendamise raamistik, mis hõlmab mitte ainult noori, vaid kõiki kodanikke, suhtelise ja potentsiaalse kahju - mida regulatsiooniga tahetakse lahendada - tasakaalustamisest. Tubaka suitsetamise ohtlikkus on hästi dokumenteeritud ning see jääb üheks suurimaks globaalseks mittenakkuslikke haiguste ohuks - selle mõju on surmav.

E-sigarettide riskide määratlemine


Viimastel aastatel on avaldatud lõputu hulk vastuolulisi raporteid, uuringud ja pealkirju seoses e-sigarettidele ja e-vedelikele omistatavate suhteliste terviseriskidega. See, et meedia valib paratamatult esiletõstmiseks „uuringud“, mis on täis hoiatusi ja ohte, näitab selle vajadust tekitada ärevaid pealkirju, süüvimata uuringu kvaliteeti, rahastajasse või kasutatud meetoditesse.  Sellise desinformatsiooni tagajärjed on traagilised. Hiljutised uuringud näitavad, et 55% ELi kodanikest usuvad nüüd, et e-sigaretid on sama ohtlikud kui tubaka suitsetamine. See pole lihtsalt tõsi - kõige austuse juures soovitame ministritel pühendada veidi aega teadlaste ja uurijate (kellest paljud on pühendanud terve elu tubaka mõjude ja/või vähi uurimisele) tööga tutvumisele.

Arstide Kuningliku Kolleegiumi hinnang e-sigarettidele


Kutsume üles Eesti parlamenti võtma arvesse Arstide Kuningliku Kolleegiumi (Royal Collage of Physicians, London) raportit Nikotiin ilma suitsuta: tubakakahjude vähendamine.   Kuninglik Kolleegium on maailma üks vanimaid meditsiiniasutusi, mis juhtis esimesena tähelepanu suitsetamise ohtudele oma märgilises 1962. aasta raportis Suitsetamine ja tervis.   

Viis tsitaati Arstide Kuningliku Kolleegiumi raportist annavad aluse peamiste e-sigarettidega, suitsetamise mahajätmisega ja tubakakahjude vähendamisega seotud teemade visandamiseks:


 1. E-sigarettide suhtelised ohud võrreldes sigarettidega
 2. „Värava-efekt“ ja suitsetamise renormaliseerimine
 3. Veipimise mõju suitsetamise mahajätmisele
 4. Oht, et Eesti kavandatav e-sigarettide aktsiisimaks ja maitsete piiramine suurendab suitsetamist
 5. Eesti peaks võtma kasutusele tubakakahjude vähendamise strateegia, mis annab võimaluse alternatiivsetele tubakatoodetele.


E-sigarettide suhtelised ohud võrreldes sigarettidega

„Kuigi e-sigarettide pikaajalisi terviseohte pole võimalik täpselt määratleda, näitavad olemasolevad andmed, et tõenäoliselt ei ületa need 5% tubaka suitsetamisega seostatud ohtudest ja võivad olla sellest ka oluliselt väiksemad.“ (Osa 5.5, lk. 87)

Selles hoolikalt sõnastatud avalduses kasutatakse praktilist lähenemisviisi, keskendudes sellele, mida teadlased teavad, mitte sellele, mida ei teata, või infole, mis võib selguda aastakümnete pärast ja üksnes juhul, kui tehakse õiged uuringud.  Suhtelise riski määratlemine põhineb tubakasuitsu ja e-sigareti aerosooli täiesti erineval füüsikalisel ja keemilisel koostisel - mille teadmiseks me ei pea ootama 50 aastat.  Esimene on kõrgel temperatuuril põlemisel tekkivate keeruliste keemiliste reaktsioonide tulemus. Teine tekib nikotiini ja maitseaineid sisaldava inertse vedeliku elektrilisel kuumutamisel palju madalamal temperatuuril - mingit põlemist ei toimu. Enamus tubakasuitsu olulisematest kahjulikest toksiinidest on põlemisjäägid.  Sel põhjusel pole need e-sigareti aerosoolis tuvastatavad või on väga madalal tasemel.


Seetõttu on e-sigareti aerosooli mürgisuse aste tubakasuitsuga võrreldes väga palju madalam.  Nagu Arstide Kuninglikust Kolleegiumist oodata, on see organisatsioon väljendanud oma seisukohta arvestades hoolikalt kaheldavust mõlemas suunas, kuid tehes üheselt selgeks, et 5% tubaka ohtlikkusest on konservatiivne hinnang.   Praegu ei ole usaldusväärseid tõendeid, mis näitaksid, et need tooted põhjustaksid tõsiseid haiguseid või enneaegset surma.  Siiski ei väideta, et need on ohutud, vaid et need on väga palju ohutumad.


„Värava-efekt“ ja suitsetamise renormaliseerimine

„On väljendatud muret, et e-sigaretid võivad suurendada suitsetamist, renormaliseerides suitsetamise kui tegevuse, toimides noorte jaoks suitsetamise väravana ja olles kasutusel suitsetamisest ajutiseks, mitte püsivaks loobumiseks. Praeguseks ei ole tõendeid, et ükski neist protsessidest toimuks Ühendkuningriigis kuigivõrd olulisel määral.  Pigem näitavad praegu olemasolevad tõendid, et e-sigarette kasutatakse peaaegu eranditult ohutuma alternatiivina tubaka suitsetamisele väljakujunenud suitsetajate poolt, kes püüavad vähendada endale või teistele põhjustatavat kahju, või loobuda suitsetamisest täielikult.“


Käesolev kokkuvõte adresseerib mitmeid tubakatoodete tarbimise piiramise aktivistide väiteid selle kohta, et suitsetamisele vähemohtlike alternatiivide kättesaadavus võiks kuidagi suitsetamist suurendada. Tasub tunnistada, kui ebaloomulikult need väited on, ja sellistena vajaksid need väga usaldusväärset tõendite kogu, enne kui neid saaks käsitleda vähegi usutavatena. Arstide Kuningliku Kolleegium teeb tõendite põhjal vastupidise, loomulikuma järelduse - täpsemalt:  (1) inimesed kasutavad ohutumaid tooted, et vähendada terviseriske; (2) veipimise edendamine soodustab veipimist, mitte suitsetamist; (3) mistahes „väravad“ on suurema tõenäosusega „väljapääsud“ kahjulikumate toodete juurest vähem kahjulike juurde.


Veipimise mõju suitsetamisest loobumisele

„E-sigarette turustatakse tarbekaubana ja need on osutunud sigarettidele tubakaasendustoodetest palju populaarsemaks aseaineks ja konkurendiks.  E-sigaretid näivad olevat tõhusad, kui suitsetajad kasutavad neid suitsetamisest loobumiseks.“ (Soovitused)

Arstide Kuninglik Kolleegium teeb olulise tähelepaneku, et e-sigaretid on tarbekaubad, ning et nende edu tuleneb osaliselt sellest, et nad meeldivad inimestele, kes ei proovikski eales suitsetamisest tavapäraste meetoditega loobuda, või ei soovi või ei suuda loobuda. E-sigaretid ei ole meditsiinilised abivahendid vajaduse ja võõrutusnähtude leevendamiseks mahajätmise katse ajal, vaid alternatiivne viis nikotiini kui rekreatiivse aine tarbimiseks.  Seetõttu on oluline mitte käsitleda e-sigarette ravimitena, et mitte kuritarvitada mõisteid nagu „tõhusus“ või tugineda juhislikele kontrollitud katsetele, mis sobivad ühekordseks sekkumiseks, näiteks ravimi välja kirjutamiseks.

E-sigarettide „tõhusus“ ei ole seadme või vedeliku omadus, vaid käitumuslike mõjutuste keerulise ökoloogia tulemus, sealhulgas toote omadused, aga ka vastastikune toetus, turundus, ajalehtede ohu- ja hirmulugude uskumine, kättesaadavus, suhtumine suitsetamisse/veipimisse ühiskonnas ja töökohal, poliitiline raamistik - pakend, hoiatused, piirangud, valik, turundus, maksustamine jne. Kasutajad arenevad tavaliselt aja jooksul, omandavad veipimisoskusi ja võtavad tubakast kaugenedes kasutusele keerulisema konfiguratsiooniga tooted, väiksema nikotiinisisaldusega vedelikud ja erinevamad maitsed.  Tubaka ja e-sigareti paralleelne tarbimine võib olla osa üleminekuperioodist, mis kestab kauem kui ükski tubakaasendustoode, kuid lõpeb püsiva suitsetamisest loobumisega. Ebatõhususe tõttu käib ka traditsiooniliste tubakast loobumise viisidega kaasas pikk „topeltkasutus“, kuid see toimub lineaarselt: suitsetamisest loobumise katsele järgneb taas suitsetamine kuni järgmise loobumise katseni ja nõnda edasi kuni edu saavutamiseni või jäädes lõpmatuks loobumise ja taas suitsetamise ahelaks.

Oht, et Eestis kavandatav maitsete keelamine ja maksude tõstmine suurendab suitsetamist

„Soovitada võib ohutundlikku, ettevaatlikku lähenemist e-sigarettide regulatsioonile, et minimeerida ärahoitava kahju ohtu, näiteks kokkupuudet e-sigarettide aurus sisalduvate toksiinidega, renormaliseerimist, väravat suitsetamiseks või teisi reaalseid või võimalikke ohte.  Samas, kui see lähenemine muudab e-sigaretid vähem kättesaadavaks, vähem meeldivaks või vastuvõetavaks, kallimaks, vähem tarbijasõbralikuks või farmakoloogiliselt vähem tõhusaks, või pärsib innovatsiooni ja uute ja täiustatud toodete arendamist, siis põhjustab see kahju, põlistades suitsetamist. Õige tasakaalu saavutamine on keeruline.“ (Osa 12.10, lk. 187)

Arstide Kuninglik Kolleegium juhib tähelepanu seadusandjate jaoks kõige suuremat väljakutset esitavale küsimusele. Heade kavatsustega ametivõimud võivad liigse ettevaatlikkusega reguleerides või kommunikeerides muuta olukorra hullemaks, põhjustades tarbijatele kahju, mida saaks ära hoida, ja kaitstes tubakatööstust.  ELi tubakadirektiivi e-sigarette puudutavate sätete (ja snusi keelamise) formuleerimisel pöörati kaugelt liiga vähe tähelepanu ohule, et kavandatud meetmed võivad tuua kaasa soovimatuid kahjulikke tagajärgi. Need võivad tekkida e-sigarettide meeldivuse vähenemisest, kasutamise raskendamisest, innovatsiooni takistamisest, hindade tõusust, info edastamise keelamisest, ja ennekõike seadusandlike tõkete loomisest, mis takistavad turule tulekut ja millel on seetõttu valitsevale sigaretitööstusele seda lõhkuva innovatsiooni vastu kaitsev mõju.  Eesti tervishoiu juhid peaksid olema väga ettevaatlikud, et neid vigu vältida.


Eesti peaks võtma kasutusele tubakakahjude vähendamise strateegia

"Siiski on rahvatervise huvides oluline nii palju kui võimalik edendada e-sigarettide, tubakaasendustoodete ja muude mittetubakaliste nikotiinitoodete kasutamist Ühendkuningriigis suitsetamise aseainena.“ (Soovitused, algupärane rõhutatus.)

Võttes arvesse kõiki olemasolevaid tõendeid, toetab esimesena 1962. aastal tubakakahjudest teavitanud organisatsioon (Suitsetamisest ja tervisest) tubakakahjude vähendamise viisi, mis sisaldab e-sigarettide edendamist.  Kutsume Eesti valitsust üles seda nõuannet järgima.  

Usume, et Arstide Kuninglike Kolleegiumi soovitus on usaldusväärsem juhis teaduse ja poliitika küsimustes kui info, mis edastati WHO FCTC COP-7 delegaatidele konverentsi sekretariaadi poolt - mis, nagu eelnevalt märkisime, on pälvinud ekspertide tõsist kriitikat.

Aktsiisimaksu kehtestamine vähemkahjulikele toodetele on vähikäik tubakakahjude vähendamisel


Mitmed uuringud on näidanud, et e-sigaretid on täiskasvanud suitsetajate julgustamisel suitsetamisest loobumiseks vähemalt sama tõhusad kui nikotiini asendustooted.

Ühendkuningriigi riikliku tervishoiusüsteemi Suitsetamisest Loobumise Teenistus (UK National Health Stop Smoking) avaldas hiljuti üksikasjalikud juhtnöörid oma töötajatele, mis toetavad e-sigarette suitsetamisest loobumise või suitsetamise vähendamise vahenditena. E-sigaret on nüüd Ühendkuningriigis kõige populaarsem vahend suitsetamisest loobumiseks ja eksperdid on jõudnud järeldusele, et keskeltläbi on e-sigaretid suitsetamise mahajätmisel umbes 50% tõhusamad kui teised tubakaasendustooted või olukorras, kui ei kasutata mingit abi.

E-sigarettidele mistahes uue maksukategooria kehtestamise kulude ja lisanduva halduskoormuse tõttu jõuab võimalik netotulu tõenäoliselt vaid murdosani praegu tubakast saadavast tulust. Kui - nagu näitas Itaalia kogemus - e-sigarettidele maksu kehtestamise tulemuseks on märkimisväärne tarbimise vähenemine (koos kaasneva kaupluste sulgemise ja töökohtade kadumisega), võib see kaasa tuua miinusmärgiga finantstulemuse.

Itaalia kehtestas maksu kõigile e-sigarettidega seotud toodetele 2014. aasta jaanuaris. Nende peamine „põhjendus“ oli tubaka maksutulude vähenemise kompenseerimine. Nad kehtestasid e-sigarettidele tavatubakaga võrreldes keskmiselt 50% väiksema maksu, mis tõi kaasa 10ml e-vedeliku (nii nikotiini sisaldava kui mittesisaldava) pudeli jaehinna tõusu varasemaga võrreldes 60% võrra.

2015. aasta maiks oli e-sigarettide tarbimine vähenenud umbes 70% võrra; tarbijatel oli motivatsioon osta välismaa veebipoodidest, kodumaiste e-sigareti poodide ja -ettevõtete hulk vähenes 4000lt 1000le. 2016. aasta esimese 11 kuuga kogus Itaalia maksuamet ligikaudu 3 miljonit eurot maksutulusid. See moodustas umbes 0,3% tubakatoodetelt saadud maksutuludest.

Vaevalt küll on see edulugu - see tähendab täielikku katastroofi igal tasandil: tööhõives, rahvatervises, kohalikus- ja sisemajanduses, regulatsioonidele kulunud ajas ja kuludes jne. Eelkõige kahandas see elude päästmise tõenäosust, piirates taskukohast ligipääsu tervisekahjusid vähendavatele toodetele. See on midagi enamat kui vaid katastroof, see on samaväärne kuritegeliku hooletusega.

Kavandatav 2eurone maks 10ml e-vedeliku pudelile (mille keskmine hind on 4-5 eurot) tõstab hinda oluliselt, tehes selle enamikule kasutajatest kättesaamatuks. Kuna tehnoloogia on 2013. aastast alates täiustunud ning aurustite tõhusus ja kuumus on tõusnud, eelistab enamik veipijaid 3-6mg nikotiinisisaldusega vedelikku, tarbides keskmiselt 10ml päevas. Aktsiisimaksu tulemusel hakkaks oluliselt ohutum toode maksma peaaegu kaks korda rohkem kui pakk populaarsemaid odavaid sigarette (3 eurot). Kõige austuse juures juhime tähelepanu, et hinnatõusu tagajärjeks poleks kaugeltki mitte maksutulude suurenemine, vaid Eesti e-sigaretikaubanduse häving.

INNCO on seisukohal, et aktsiisimaksu kehtestamine e-sigarettidele on vastuolus eetikaga ja rahvatervise kaitsmise põhimõtetega; see pole kooskõlas kodanike huvidega ega ka riiklike majandushuvidega. Puuduvad õigustused, et takistada tahtlikult tärkava tööstusharu edusamme, mis mitte ainult pakub suitsetajatele tõsiseltvõetava alternatiivi suitsetamisest loobumiseks, vaid tekitab penitsilliini avastamisest saati suurima võimaluse parandada elanikkonna tervist.

Kutsume üles Eesti valitsust ja Riigikogu mitte ainult vaagima e-vedelikele kehtestatava aktsiisimaksu tagajärgi, vaid ka üle vaatama kavandatavaid seadusemuudatusi, mis piiraksid maitsete kasutamist ja kodanike ligipääsu ohutumatele nikotiini alternatiividele. Oleme valmis Eestisse tulema ja neid küsimusi ministritega personaalselt arutama, või - kui Te seda soovite - esitama täiendavaid tõendeid ja uuringuid, mis võivad Teile abiks olla.


Judy E Gibson
Juhtivkoordinaator

Nikotiini Tarbijate Ühingute Rahvusvaheline Võrgustik (The International Network of Nicotine Consumer Organisations, INNCO)

innco.org

Viited:
 • The Economics of Tobacco and Tobacco  Control (WHO 2017)
 • http://pxweb.tai.ee
 • Arstide Kuninglik Kolleegium, Nikotiin ilma suitsuta: tubakakahjude vähendamine, („Nicotine without smoke: tobacco harm reduction“), Tubaka Ekspertrühm. 28. aprill 2016, London [link]
 • Arstide Kuninglik Kolleegium, Suitsetamine ja tervis,  („Smoking and Health“)1962, London [link]
 • WHO FCTC Convention Secretariat, Electronic Nicotine Delivery Systems and Electronic Non-Nicotine Delivery Systems (ENDS/ENNDS). Paper for COP-7 , FCTC/COP/7/11, September 2016 [link]
 • Brown, J., Beard, E., Kotz, D., Michie, S. and West, R. (2014), Real-world effectiveness of e-cigarettes when used to aid smoking cessation: a cross-sectional population study. Addiction, 109: 1531–1540. doi:10.1111/add.12623
 • http://www.ncsct.co.uk/publication_electronic_cigarette_briefing.php