riigikogu tyhisaal demokraatia
Lugupeetud Riigikogu esimees, Riigikogu liikmed, peaminister, tervise- ja tööminister ning justiitsminister


Demokraatlikus riigis oleme kokku leppinud, et uute regulatsioonide väljatöötamisel jälgitakse head õigusloome tava. Selle juurde kuulub huvigruppide kaasamine, et saavutada võimalikult suur üksteisest arusaamine ja ühiskonna soovidega arvestamine. Kahjuks on Riigikogu menetlusse jõudnud mitmed seaduseelnõud, millel väljatöötamiskavatsus puudub. Kas see tähendab, et plaanis on senised demokraatlikud tavad asendada bürokraatlikega, kus kabinetivaikuses sündinud ametnike mõttevälgatused saadetakse valitsusele ja riigikogule kinnitamiseks?


Kui riigis kehtivad demokraatlikud tavad, siis tuleb riigikogul ja valitsusel neid järgida samamoodi nagu oodatakse kodanikelt seaduskuulekust. Riigikogu ja valitsus peavad näitama eeskuju. See tähendab muuhulgas ka kinni pidamist hea õigusloome ja normitehnika eeskirjast https://www.riigiteataja.ee/akt/129122011228 .

Üheksa kuud tagasi jõudis riigikogu menetlusse tubakaseadus. Sellel puudub väljatöötamiskavatsus ja selle sisu on hoopis midagi muud, kui kirjas rohelises raamatus, millele ministeerium seletuskirjas viitab. Oleme Riigikogu sotsiaalkomisjonile, Sotsiaalministeeriumile ja Tervise Arengu Instituudile esitanud  rahvusvahelisi teadusuuringuid, mis kinnitavad, et e-sigaretid on võrreldes tavaliste suitsudega tervist kordades vähemkahjustavamad. Senine kogemus on näidanud, et võid küll esitada ettepanekuid ja tõendusmaterjale, aga seda ei võeta kuulda. Eriti kummastav on pärast arutelusid kuulda neil osalenud tervisespetsialistide väiteid, et selliseid uuringuid ei ole olemas. Siinkohal palun vaadata 2 minutilist videot, milles Suurbritannia tervisespetsialistid selgitavad e-sigarettidega seonduvat https://goo.gl/YXLBp6 (video pikem, 13 minutiline, versioon on nähtav siin: https://goo.gl/4HsFH3).

Tubakaseaduse väljatöötamiskavatuse puudumine on väga selgelt esile toonud, et ministeeriumis töötavad valdkonna spetsialistid on jätnud oma töö tegemata ja lükanud selle riigikogu komisjonile, kellel aga puudub ajaline ressurss viia läbi päevi kestvaid konsultatsioone ekspertidega. Seetõttu puudub eelnõul korralik probleemipüstitus ja veendumus, et eelnõu on vajalik ning proportsionaalne. Arvestatud ei ole ka ohtudega, mis uute reeglite rakendumisel tekivad.

Ministeeriumi tasemel huvigruppide kaasamata jätmise tulemust iseloomustab ka erinevate osapoolte kogutud tuhanded allkirjad eelnõu vastu.

Riigikogu menetlusse jõudnud tubakaseaduse muudatusettepanekute järgi panevad euroopa eksperdid Eesti riigi samale pulgale India, Tai ja mitmete teiste kolmanda maailma riikidega, kus e-sigaret on keelatud ja tubakatööstus kuulub riigile. Tekib õigustatud küsimus, kas eelnõu algataja tegelik eesmärk on rahvatervise kaitsmise sildi all toetada hoopis suurt tubakatööstust?

Kuna 50% suitsetajatest sureb suitsetamise tagajärjel, on Suurbritannia Kopsuliit öelnud, et veipimine päästab reaalselt inimelusid ning veipimist ei tohiks mitte mingil juhul võrdsustada avalikus ruumis suitsetamisega. Sarnaseid seisukohti väljendati 1. novembril 2017 Suurbritannia parlamendi komisjoni arutelul https://goo.gl/uC39qz . Jääb arusaamatuks, et kui üks Euroopa riik peab rahvatervise seisukohalt oluliseks toetada tervist vähemkahjustavamaid alternatiive, siis miks meie tahame need keelata.

Tubakaseaduse muutmisettepanekute osas oleme välja toonud ohud, mille osas ei ole küsimus, kas need juhtuvad, vaid millal need juhtuvad. Keelates ära maitsed, hakatakse kasutama alternatiive, mis selleks alati ei sobi ja seatakse ohtu oma tervis. See ettepanek muudab sisuliselt mõttetuks ka TPD-s (Euroopa Liidu ühtse tubakapoliitika) kokku lepitud toodete kontrolli nõude, mis tagab toodete turvalisuse. Tervise Arengu Instituut on juba täheldanud selliste ohtude realiseerumist https://goo.gl/zRQF6y .

Suurbritannia riiklikes tubakavastastes kampaaniates kasutatakse e-sigaretti, kui vahendit suitsetamisest loobumisel https://goo.gl/tGtNRz . Meil üritatakse samal ajal kahjusid vähendavaid tooteid keelustada. Kas meil arvatakse, et Suurbritannia arstid ja terviseorganisatsioonid on lolliks läinud ja soovivad oma kodanike tervist kahjustada? Suurbritannias on aru saadud, et suitsetamisest tekkivad kahjud on hiiglaslikud ja e-sigaret on tõestatult edukas suitsetamisest loobumise vahend.

Sarnase suuna on valinud järjest rohkem riike, näiteks Uus-Meremaa Terviseministeerium on teatanud, et nende plaanis saada riik aastaks 2025 tubakavabaks mängivad e-sigaretid olulist rolli https://goo.gl/DveEX8 . Ja alles mõni aeg tagasi olid e-sigaretid Uus-Meremaal keelatud.

Kas tõesti on Eesti selline tagurlik riik, mis ootab ja laseb inimestel surra, kuni saab 110% kindel olla, et senised eeldused on olnud väärad ja tuginenud subjektiivsetele arvamustele, mitte faktidele ja reaalsele olukorrale? Kas teaduslikult tõestatud e-sigarettide 95% tervist vähemkahjustavam aspekt ei ole piisav number, et  piirangute kehtestamisest loobuda?

Ministeeriumi poolt piirangute peamiseks põhjuseks toodud asjaolu, et noored hakkavad pärast e-sigareti proovimist suitsetama, on absoluutselt valeks osutunud https://goo.gl/3vF9df . Riikides, kus e-sigaret on levinud, langeb noorte suitsetajate osakaal kiiremini kui mujal.

E-sigaret on osutunud efektiivseks suitsetamisest loobumise vahendiks ka Eestis. Seda kinnitab E-sigareti müüjate ja kasutajate liidu poolt läbi viidud 664 vastajaga küsitlus (https://goo.gl/J4J9BS), mis näitas, et 66% e-sigareti kasutajatest on suitsetamisest täielikult loobunud.

Mõtleme nende tuhandete perede, sõprade ja laste peale, kes ei ole enam passiivsed suitsejad, sest nende lähedased on e-sigareti abil loobunud suitsetamisest. Seejuures arvestame, et teaduslikult on tõestatud, et sellist asja nagu passiivset veipimist ei eksisteeri. Kas seadusandja on valmis võtma vastutuse, et arutlusel oleva tubakaseaduse muutmise tulemusena saavad osadest lastest jälle passiivsed suitsetajad? Kolme lapse isana arvan, et kui juba üksainus laps saab selle seaduse tulemusena olema passiivne suitsetaja, on tegemist kahjuga, mis ei ole aktsepteeritav.

Selleks, et mõista e-sigareti olulist rolli endiste suitsetajate elus ja tervises, piisab põgusast pilguheidust Riigikogu sotsiaalkomisjonile saadetud sadadele arvamustele https://goo.gl/wqTKzM ja e-sigareti küsitlusele vastanute inimeste tervisemuutuste kirjeldustele https://goo.gl/J4J9BS (analüüsi lõpus).

Eestis plaanitavate keeldude tulemusena sulgevad mitmed ettevõtted oma uksed, inimesed kaotavad töö, suurtest linnadest väljaspool muutub e-sigareti ostmine keeruliseks. See loob soodsa pinnase musta turu tekkeks, kus müügil olevate kontrollimata toodetega seavad kasutajad oma tervise ohtu.

E-sigareti teemal valmivad aina uued uuringud, mis kinnitavad nende kordades väiksemat kahjulikkust võrreldes suitsetamisega ja abi suitsetamisest loobumisel.

Tubakaseaduse muutmise seadus on kurb näide sellest milline on tulemus, kui eelnõu ettevalmistamisel ei järgita demokraatlikke tavasid ja tegemata jäetakse VTK. Seepärast palume e-sigarettide reguleerimise arutelusid alustada otsast peale järgides Eestis kehtivat seadusandlust, head seadusloome tava ning kaasates eelnõu koostamisse eksperdid.


Ingmar Kurg

E-sigareti müüjate ja kasutajate liit MTÜ

Juhatuse esimees